11 mars - 16 april 2023

Skulptur Ann Ahlbom Sundqvist & Eva Larsson

11 mars öppnar Wärenstams konsthall den nya utställningen med skulptörerna Ann Ahlbom Sundqvist och Eva Larsson

Ann Ahlbom Sundqvist är född 1964 i Borås, uppvuxen i Björketorp i Marks kommun, Västergötland. Bor och arbetar i Stockholm. Är utbildad på Konstfack Master of Fine Art Skulptur med examen 1989. Hon är representerad i ett antal kommuner och regioner i Sverige samt haft separat- och samlingsutställningar både nationellt och internationellt. Hon har även utfört ett stort antal konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Den senast konstnärliga gestaltningen utfördes för Stinebackens förskola i Kristineberg i Borås.

Eva Larsson föddes 1964 i Borås. Efter examen på Konstfack 1988 har Eva Larsson varit verksam som konstnär. Hon har ett flertal separat- och samlingsutställningar bakom sig, både nationella som internationella. Hon har också genomfört ett antal gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Hon är representerad på Statens Konstråd samt i ett flertal kommuner, regioner och museer. Eva Larsson är främst verksam i Stockholm.

Så här beskriver konstnärerna själva sin konst:

Ann Ahlbom Sundqvist

Mitt formspråk har en viss tidlös linje, där jag inspireras av naturens mikroliv och ekosystem. I mina skulpturer vill jag lyfta fram de små organismerna som är viktiga för vår fortlevnad och kroppar som ger livgivande syre till hav och luft. Embryon, frön, celler, alger och mikroorganismer är källor till liv och bär med sig grunden till nya livsformer som utvecklas till olika självständiga individer och tankemönster i samhällen. Vi är alla en kedja av celler och organismer i utveckling och behöver varandra för vår gemensamma överlevnad. Mitt arbete innebär ett sökande efter en tidlös dimension i gränsen mellan kultur och natur. Med min konst vill jag skapa taktila intryck med estetiska värden.

Eva Larsson

Mina arbeten gestaltar en allmänmänsklig tematik. De belyser frågor kring konformitet och normer kontra frihet och mod.Jag utforskar hur individen och gruppens unika egenskaper och karaktärsdrag påverkas i olika sociala kontexter. Genom kroppsspråk och gester får objekten liv. Ett rum för reflektion öppnar sig, där betraktarens tankar och minnen kan aktiveras

I den här utställningen visar jag tre installationer:

DON`T BE AFRAID

Verket innehåller ett växande antal människofigurer som på olika sätt förhåller sig till varandra. Genom små gester och nyanser I kroppsspråk förmedlas en berättelse om mod och vänskap.  Berättelsen cirklar kring att våga ta språnget, att våga lita på att allt blir bra och att se och ta emot våra medmänniskors stöd.

Rädsla är något vi alla tampas med. Den visars sig på olika plan och är I många fall av ondo. Vår rädsla väcker vår vilja att skydda oss och detta resulterar ofta till negativa följder. Att inte vara rädd för det okända, att våga släppa taget om våra föreställningar och låta öppenhet råda är något att sträva efter. Det gynnar både den egna individen och samhället I stort.

Material: brons

 

PANTA REI

Panta Rei, (Allting flyter) är ett 2500 år gammalt uttryck från den grekiska filosofen Herakleitos. Han menade att tillvaron är som vattnet i en flod som ständigt förändras. Han lär också ha sagt “Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger”

Utställningen tar sin utgångspunkt i frågor som kretsar runt detta tema.

Hur förhåller vi oss till denna tanke i dessa snabba förändringars tid. Hur ser utmaningen ut att se världen med dessa ögon? Hur kan vi med mod och insikt göra skillnad mellan skeenden som är möjliga att förändra men också förlika oss med livets och tillvarons opåverkbara flöden.

Att våga släppa kontrollen.

 

Material: rakubränd keramik

ENDEAVOUR

Installationen består av ett antal klättrande kvinnofigurer. De strävar alla uppåt. En del vänder sig om för att sträcka ut en hjälpande hand till de som inte hunnit lika långt.
Under befinner sig ett antal kvinnor som beskådar de som klättrar. De står en och en eller tillsammans I grupp.

Material: brons och rakubränd keramik