Måndag 6 juni, (Tyvärr måste det tidigare annonserade teaterstycket utgå)

Hjälp till Ukraina

Tyvärr måste teaterstycket Kungen på Källäng utgå. Istället får vi lyssna på sång och musik på temat “Längtan efter kärleken”. Lennart Eriksson framför visor av Ferlin, Fröding, Taube och Ted Gärdestad. Vid pianot: Markku Vourenniemi

Dagens andra programpunkt är:

“Från torp till textilindustri – om förläggarverksamheten och dess betydelse för vår bygd.

Leif-Åke Åkesson från Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad kåserar.

Ett ögonblick ur förläggargårdarnas historia:

I september 1845 som Oscar I besökte Källängs gård i Marks Kommun för att se den jaquardfabrik som då fanns där. I Post och Inrikes tidningar kunde man läsa att det var ett ordentligt påkostat evenemang och stor händelse i bygden:

Vid Källäng, hvarest en Jaquardfabrik af 80 stolar är anlagd af dess ägare Johansson, var en dubbel äreport af löf och blomster anbringad, dels ledande åt landsvägen, dels åt afvägen till fabriken. Hans Maj:t behagade äfven taga denna fabrik i ögnasigte. Anblicken af den stora salen med konstväfstolar, rikt klädd med blomster, och hvarest alla väfverskor voro lika klädda i så kallad Markbodrägt med hvita lintygs-ärmar, utvisade liflig verksamhet och mycket snygghet. Vid tillfället under Hans Maj:ts dervaro väfdes i olika färger på en duk: OSCAR I och under detta namn: Minne af den 30 Augusti 1845. Hans Maj:t täcktes köpa åtskilligt af denna fabriks tillverkningar, äfvensom åtskilligt af ortens väfnader, ditsända såsom profver på ortens tillverkningar af de i alla stugor varande handväfstolar.

Tid: 6 juni kl. 15.oo

Entré:  valfri summa (kontant eller Swish).

Samtliga intäkter oreducerade sätts in på Röda korsets bankgiro för hjälp till Ukraina.

Ett samarrangemang med
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad
och kulturföreningen Malva.